Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Provozovatelem internetových stránek www.botino.cz, a stranou prodávající je Martin Adámek, fyzická osoba s místem podnikání Frýdek-Místek 738 01, Bahno-Příkopy 1285, IČ: 88588378, DIČ: CZ8806145458,  který podniká na základě výpisu z živnostenského rejstříku, který vydal Magistrát města Frýdek-Místek, živnostenský úřad, 738 01 Frýdek-Místek, Radniční 1148, č.j. ŽÚ/1991/2012/Ši/4.  Telefonní kontakt: 554 725 005, e-mail: info@botino.cz.

E-shop www.botino.cz se zabývá prodejem dámské obuvi a doplňků.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Pokud je smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Občanským zákoníkem č. 89/102 Sb. a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. Pokud je smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Občanským zákoníkem č. 89/102 Sb.

II. Zpracování osobních údajů a jejich využití

Provozovatel bude s poskytnutými údaji nakládat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a to jen v rozsahu nezbytném pro uzavření a plnění kupní smlouvy.

Kupující tímto uděluje souhlas prodávajícímu, aby jako správce zpracovával všechny osobní údaje týkající se jeho osoby. Tento souhlas je dán až do doby jeho písemného odvolání. Poskytnuté údaje budou zpracovány za účelem nabízení služeb, zasílání akčních nebo zvýhodněných nabídek.   Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

III. Uzavření kupní smlouvy a objednávka zboží

Vztahy mezi Spotřebitelem/Podnikatelem  a Prodávajícím/Provozovatelem se řídí těmito obchodními podmínkami, s platností příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

Odesláním internetové objednávky vybraného zboží a přijetí jeho objednávky prodávajícím, spotřebitel uzavřel kupní smlouvu, vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a zároveň potvrzuje svou způsobilost k právním úkonům. Na emailovou adresu spotřebitele bude doručeno potvrzení o obdržení jeho objednávky.

Odesláním internetové objednávky vybraného zboží podnikatelem, je kupní smlouva uzavřena až v okamžiku potvrzení objednávky prodávajícím. Odesláním objednávky podnikatel vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a zároveň potvrzuje svou způsobilost k právním úkonům. Na emailovou adresu podnikatele bude doručeno potvrzení o obdržení jeho objednávky.

Následně bude kupující informován prodávajícím o odeslání objednávky, a to e-mailem.  Objednávka je vždy považována za závaznou pro obě strany, není-li dohodnuto jinak.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu

IV. Cena a platba

Ceny uvedené na webových stránkách www.botino.cz jsou uvedeny včetně DPH a jsou pro kupujícího platné k okamžiku doručení jeho objednávky prodávajícímu. 

K ceně zboží jsou připočítávány náklady na dopravu.

Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není dohodnuto jinak. V případě, že kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi na jeho bankovní účet. Zboží dodáváme bankovním převodem - předem na účet-.

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet. K uzavření Kupní smlouvy nedojde.

V. Podmínky dodání zboží

Tyto podmínky jsou podrobně popsány v oddíle Doprava a platba.  Dodací termín je 2-5 pracovních dnů, u některých objednávek může být doba doručení delší. O této skutečnosti je zákazník včas informován.

Kupující při převzetí zásilky je povinen zkontrolovat obal zásilky, při jeho poškození urychleně kontaktovat prodávajícího. Prodávající neručí za poškození zásilky při doručení přepravcem. Toto je povinen řešit kupující ihned při převzetí zboží.

VI. Reklamace

Oznámení o zjištěných vadách musí kupující podat písemně či telefonicky nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do 5 dnů od obdržení reklamace o způsobu jejího vyřízení.

Na vady, které zboží neneslo při převzetí, a které se vyskytnou v průběhu jeho používání, poskytujeme záruku v délce dvou let. Tato záruka se nevztahuje na ty vady zboží, které byly způsobeny jeho běžným opotřebením, nebo v důsledku jeho nesprávného používání či ošetřování.

VII. Právo odstoupení od smlouvy

Kupující má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení je povinen doručit prodávajícímu na adresu jeho místa podnikání nebo na e-mail: info@botino.cz. K tomu účelu slouží vzorový formulář, který vyplní a zašle prodávajícímu ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží.

Vrácené zboží musí být nepoškozené, bez známek opotřebování. Kupující je zároveň při odstoupení od smlouvy zaslat spolu s vráceným zbožím fakturu. Náklady na zaslání vráceného zboží prodávajícímu hradí kupující. Jakmile obdrží prodávající vrácené zboží a pokud bylo zboží vráceno nepoškozené, bez známek opotřebování a v původním obalu, odešle prodávající kupní cenu za zboží, (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím)a to převodem na účet kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Bylo-li vrácené zboží jakkoli poškozené či opotřebované, vyhrazuje si prodávající právo na náhradu škody formou kompenzace vůči kupní ceně. Při porušení podmínek pro odstoupení od smlouvy či pro řádné vrácení zboží je prodávající oprávněn uplatnit náhradu škody, která mu vznikla dle příslušných zákonných ustanovení občanského zákoníku.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

 

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě konfirmace a odeslání objednávky.

Jakmile kupující obdrží od prodávajícího potvrzující e-mail , je nabídka prodávajícího k objednanému zboží včetně ceny uvedené v objednávce platná až do doby dodání zboží kupujícímu, nestanoví-li některé ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek ve zvláštním případě jinak. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Stejně tak je prodávající vázán svým potvrzujícím emailem.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Provozní 5491/1, 722 00 Ostrava - Třebovice, internetová adresa: http://www.coi.cz

IX. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit též vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@botino.cz.

X. Informační povinnost - EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Formulář pro odstoupení od smlouvy ke stažení

Reklamační formulář ke stažení

Zpět do obchodu